چاپ بنر

چاپ بنر انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها را میتوان به سالونت و اکوسالونت اشاره کرد. جوهرهای سالونت چاپی سریعتر، با کیفیت مناسب و قیمتی پایین در اختیار میگذارد.  مزیت جوهرهای اکوسالونت علاوه بر ایمنی بیشتر، کیفیت بسیار بالای چاپ به دلیل ریزتر بودن قطره های جوهر افشانی شده است.


چاپ بنر


اکثرا بین فلکسی، پوستر، بنر و پلات تفاوتی قائل نمیشوند و آنهارا مثل هم میدانند. شاید شباهات های ظاهری داشته باشند اما به هیچ وجه مانند هم نیستند و هرکدام ویژگیهای منحصر به خود را دارد و از هر کدامشان در محل مخصوصی استفاده میشود.