استخدام طراح حرفه ای ، استخدام طراح گرافیست

0117263
عنوانگراماژسایزبندجنس کاغذنوعقیمتوزن بند(کیلوگرم)قیمت هر کیلو
کاغذ تحریر 70 گرم قطع 100*70 بسته 500 عددی 70100*70500تحریر کاغذ 918750 24.5 37500
کاغذ تحریر 80 گرم قطع 100*70 بسته 500 عددی 80100*70500تحریر کاغذ 1050000 28 37500
کاغذ تحریر 80 گرم قطع 90*60 بسته 500 عددی 8090*60500تحریر کاغذ 810000 21.6 37500
کاغذ تحریر 100 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی 10090*60250تحریر کاغذ 506250 13.5 37500
کاغذ تحریر 100 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی100100*70250تحریر کاغذ 656250 17.5 37500
کاغذ تحریر 110 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی110100*70250تحریر کاغذ 721875 19.25 37500
کاغذ تحریر 120 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی120100*70250تحریر کاغذ 787500 21 37500
کاغذ تحریر 120 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی12090*60250تحریر کاغذ 607500 16.2 37500
کاغذ گلاسه 80 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی 80100*70250گلاسه کاغذ 490000 14 35000
کاغذ گلاسه 80 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی 8090*60250گلاسه کاغذ 378000 10.8 35000
کاغذ گلاسه 90 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی90100*70250گلاسه کاغذ 551250 15.75 35000
کاغذ گلاسه 135 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی135100*70250گلاسه کاغذ 826875 23.625 35000
کاغذ گلاسه 135 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی13590*60250گلاسه کاغذ 637875 18.225 35000
کاغذ گلاسه 150 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی15090*60250گلاسه کاغذ 708750 20.25 35000
کاغذ گلاسه 150 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی150100*70250گلاسه کاغذ 918750 26.25 35000
مقوای گلاسه 170 گرم قطع 100*70 بسته 125 عددی170100*70125گلاسه مقوا 490875 14.875 33000
مقوای گلاسه 170 گرم قطع 90*60 بسته 125 عددی 17090*60125گلاسه مقوا 378675 11.475 33000
مقوای گلاسه 200 گرم قطع 90*60 بسته 125 عددی20090*60125گلاسه مقوا 472500 13.5 35000
مقوای گلاسه 200 گرم قطع 100*70 بسته 125 عددی 200100*70125گلاسه مقوا 612500 17.5 35000
مقوای گلاسه 250 گرم قطع 100*70 بسته 100 عددی 250100*70100گلاسه مقوا 647500 17.5 37000
مقوای گلاسه 300 گرم قطع 90*60 بسته 100 عددی 30090*60100گلاسه مقوا 599400 16.2 37000
مقوای گلاسه 300 گرم قطع 100*70 بسته 100 عددی 300100*70100گلاسه مقوا 777000 21 37000
مقوای گلاسه پشت طوسی200گرم قطع90*60بسته100عددی20090*60100گلاسه پشت طوسی مقوا 291600 10.8 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی200گرم قطع100*70بسته100عددی 200100*70100گلاسه پشت طوسی مقوا 378000 14 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی230گرم قطع100*70بسته100عددی230100*70100گلاسه پشت طوسی مقوا 434700 16.1 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی230گرم قطع90*60بسته100عددی23090*60100گلاسه پشت طوسی مقوا 335340 12.42 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی250گرم قطع90*60بسته100عددی25090*60100گلاسه پشت طوسی مقوا 364500 13.5 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی250گرم قطع100*70بسته100عددی250100*70100گلاسه پشت طوسی مقوا 472500 17.5 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی280گرم قطع100*70بسته100عددی280100*70100گلاسه پشت طوسی مقوا 529200 19.6 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی280گرم قطع90*60بسته100عددی28090*60100گلاسه پشت طوسی مقوا 408240 15.12 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی300گرم قطع90*60بسته100عددی30090*60100گلاسه پشت طوسی مقوا 437400 16.2 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی300گرم قطع100*70بسته100عددی 300100*70100گلاسه پشت طوسی مقوا 567000 21 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی400گرم قطع100*70بسته100عددی 400100*70100گلاسه پشت طوسی مقوا 756000 28 27000
مقوای گلاسه پشت طوسی400گرم قطع90*60بسته100عددی40090*60100گلاسه پشت طوسی مقوا 583200 21.6 27000
مقوای تحریر کارتی 160 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی160100*70250تحریر مقوا 1050000 28 37500
مقوای تحریر کارتی 160 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی16090*60250تحریر مقوا 810000 21.6 37500
مقوای تحریر کارتی 180 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی18090*60250تحریر مقوا 911250 24.3 37500
مقوای تحریر کارتی 180 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی180100*70250تحریر مقوا 1181250 31.5 37500
مقوای تحریر کارتی 240 گرم قطع 100*70 بسته 100 عددی240100*70100تحریر مقوا 630000 16.8 37500
مقوای تحریر کارتی 240 گرم قطع 90*60 بسته 100 عددی24090*60100تحریر مقوا 486000 12.96 37500
مقوای تحریر کارتی 300 گرم قطع 90*60 بسته 100 عددی30090*60100تحریر مقوا 607500 16.2 37500
مقوای تحریر کارتی 300 گرم قطع 100*70 بسته 100 عددی300100*70100تحریر مقوا 787500 21 37500
مقوای تحریر کارتی 230 گرم قطع 100*70 بسته 100 عددی230100*70100تحریر مقوا 603750 16.1 37500
مقوای تحریر کارتی 230 گرم قطع 90*60 بسته 100 عددی23090*60100تحریر مقوا 465750 12.42 37500
مقوای گلاسه 250 گرم قطع 90*60 بسته 100 عددی 25090*60100گلاسه مقوا 499500 13.5 37000
کاغذ گلاسه 100 گرم قطع 100*70 بسته 250 عددی 100100*70250گلاسه کاغذ 612500 17.5 35000
کاغذ گلاسه 100 گرم قطع 90*60 بسته 250 عددی 10090*60250گلاسه کاغذ 472500 13.5 35000
مقوای تحریر کارتی 200 گرم قطع 90*60 بسته 125 عددی20090*60125تحریر مقوا 506250 13.5 37500
مقوای تحریر کارتی 200 گرم قطع 70*100 بسته 125 عددی200100*70125تحریر مقوا 656250 17.5 37500
کاغذ تحریر 70 گرم قطع 90*60 بسته 500 عددی 7090*60500تحریر کاغذ 708750 18.9 37500